REGULAMIN

 

 Regulamin sklepu internetowego SKLEP OPRYSK SHOP

Terms and conditions of internet shop spray

 

§ 1

Postanowienia ogólne

Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści sie na stronie internetowej pod adresem

www.sklepzopryskami.com.pl

 Informacja handlowa na Polskę:

SKLEP OPRYSK - Spray shop 

e-mail: biuro@sklepzopryskami.com.pl

zwanym dalej Sprzedającym

 

§ 2

Składanie zamówień i rejestracja Klienta

 

1. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu są własnością Sprzedającego.

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu pod adresem www.sklepzopryskami.com.pl

3. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie przez Sprzedającego z Klientem umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

UWAGA! Klient, firma albo rolnik kupujący preparaty quickphos lub phostoxin oświadcza niniejszym że w przypadku zakupu tych środków szczególnie niebezpiecznych (quickphos lub phostoxin) które można kupić po specjalnych szkoleniach do stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji uprawnienia takowe posiada. Preparaty takie mają na swoich stronach odpowiednie powiadomienia w opisach lub na etykietach zdjęć.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym powstaje zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, sklepem internetowym www.sklepzopryskami.com.pl

5. Na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedający zweryfikuje dostępność zamówionego towaru w sklepie internetowym www.sklepzopryskami.com.pl

6. W przypadku braku zamówionego towaru przez Klienta na sklepie internetowym lub z innych przyczyn Sprzedający o okolicznościach poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

7. W przypadku niemożliwości zrealizowania złożonego przez Klienta zamówienia Sprzedający może anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części lub dokonać

8. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

 

9. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów Dostawy gdzie Klient będzie poinformowany przy wyborze danego sposobu Dostawy.

10. Całkowita cena wiążąca strony umowy sprzedaży zawarta jest na stronie internetowej www.sklepzopryskami.com.pl sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

 

11. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdzie podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.

12. Celem złożenia zamówienia w sklepie internetowym rejestracja Klienta nie jest konieczna.

13. W celu  dokonania zakupu klient obowiązany jest dokonać podania danych do wysyłki w formularzu zamówieniana.

 

14. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny zawierać dane zgodne z prawdą oraz dotyczyć wyłącznie Klienta.

15. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić fakt oznaczając odpowiednie pole.

16. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym celem realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem.

17. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, poprawiania oraz aktualizacji.

18. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, marketingowych. Zgoda taka może być cofnięta przez Klienta w dowolnym czasie.

19. Po poprawnym wypełnionym formularzu rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej e-mail gdzie następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie "Konta Klienta"). Klient otrzymuje dane dostępowe do "Konta Klienta" gdzie znajdować się będzie historia zamówień oraz może w nim dokonywać zmian podanych wcześniej podczas rejestracji.

 

 

§ 3

Płatność za złożone zamówienie

1. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:

przesyłka kurierska pobraniowa (zapłata kurierowi),  przelew bankowy na rachunek konta bankowego Sprzedającego (wysyłka zamówionego towaru nastąpi w momencie wpłynięcia w całości za zakupiony towar środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego)

2. Klient nie może w sposób częściowy dokonywać zapłaty za zamówiony towar w sklepie internetowym Sprzedającego.

3. Klient indywidualny dostaje fakturę na żądanie a firma automatycznie po podaniu w momencie składania zamówienia pełnych danych wraz z nr nip.

4. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku Vat 

5. Klient w momencie kliknięcia w formę płatności ma obowiązek zapłaty

 

§ 4

Realizacja złożonych zamówień

1. Klient może modyfikować składane zamówienie do momentu gdzie otrzymał na adres poczty elektronicznej e-mail, potwierdzenie zamówienia, wyboru sposobu wysyłki. Zmiana może też dotyczyć zakresu całości zamówienia, anulowania zamówienia lub jego części, zmiany adresu dostawy czy też danych ujętych na fakturze, zamówieniu lub rachunku.

 

2. W momencie dodania nowych towarów do istniejącego już zamówienia, które są w realizacji (jeszcze przed wysłaniem towarów) może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.

§ 5

Reklamacje

1. Wszystkie towary będące w ofercie sklepu internetowego Sprzedającego www.sklepzopryskami.com.pl są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.

2. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać/dostarczyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru reklamowany towar w oryginalnym opakowaniu, a w przypadku produktów chemicznych wraz z ich pełną zawartością oraz dowodem zakupu lub listem przewozowym.

3.  Reklamowany towar należy dostarczyć na adres podany telefonicznie przez informację handlową.

4. Sprzedający nie zwraca Klientowi kosztu przesyłki reklamowanej

5. W ciągu 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji oraz powiadomi o dalszej procedurze postępowania - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

6. W przypadku uznania reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający:

- wymieni Klientowi reklamowany towar na nowy lub na życzenie klienta wymieni towar na towar o podobnym działaniu,

- jeśli wymiana nie jest możliwa Sprzedający zwróci pełną wartość zamówionego towaru w ciągu 14 dni.

7. W przypadku towaru, który objęty jest gwarancją producenta, Klient może reklamować lub naprawiać towar wynikający z uprawnień gwarancji tylko u danego producenta lub serwisu widniejącego na karcie gwarancyjnej.

8. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z zawartą z Klientem umową w przypadku gdy towar jest niezgodny z przeznaczeniem lub wadliwy. Klient w takim przypadku zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności z zawartą umową w ciągu 14 dni od dnia wykrycia niezgodności licząc od daty otrzymania kupionego towaru.

9. Użycie lub otwarcie - rozplombowanie środków chemicznych oraz ich częściowe wykorzystanie i stwierdzenie kupującego ( po ich otwarciu ) że słabo lub wcale nie działają, albo przynoszą małe efekty nie upoważnia kupującego do składania reklamacji.

 

§ 6

Rezygnacja z zamówienia i zwrot należności pieniężnych

1. W przypadku gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany przez Sprzedającego, Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia bez podania przyczyny o czym powiadomi Sprzedającego i wyśle go za pomocą poczty elektronicznej e-mail 

2. Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie www.sklepzopryskami.com.pl zgodnie z prawem konsumenckim angielskim w terminie (14 dni roboczych) od dnia odebrania zakupionego towaru tylko w przypadku gdy towar jest niezgodny z przeznaczeniem bądź wadliwy. Brakiem możliwości rezygnacji czyli odstąpienia od umowy przez klienta jest też znalezienie tego samego towaru u konkurencji w niższej cenie.

3. W momencie rezygnacji z zakupu, odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją jako niezawartą a Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty zakupu.

4. Zwracany przez konsumenta towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym a wysłany na adres podany przez informację handlową po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Koszty zwracanego towaru pokrywa zwracający

 

5. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta i zapłaconego z góry przed wysyłką, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych za zakupiony towar i koszty wysyłki poniesione przez zwracającego w terminie 14 dni.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 14 dni.

7. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za towar "z góry", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta natomiast w przypadku zapłaty za towar "za pobraniem" lub przy "odbiorze osobistym", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta lub przekazem pocztowym po wcześniejszym ustaleniu z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

8. W przypadku dokonywania zwrotu należności pieniężnych na konto bankowe Klienta gdzie po uprzednim kontakcie z Klientem nie przekaże Sprzedającemu wymaganych danych do zrealizowania przelewu bankowego lub są one błędne, Sprzedawca wówczas nie ponosi odpowiedzialności za brak czy opóźnienie zwrotu.

 

§ 7

Odpowiedzialność Sprzedającego

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i jest uprawniony do przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego pod adresem www.sklepzopryskami.com.pl świadczących usługi drogą elektroniczną z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy czy też konserwacji okresowych urządzeń informatycznych.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli to spowodowane było działaniem osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie czy też dostawcy łączy internetowych i energetycznych.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego z przyczyn Klienta gdzie nastąpiło udostępnienie osobą trzecim a w szczególności danych "login czy też hasło" do "Konta Klienta" w sklepie internetowym.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu szkód powstałych zaniechaniem Klienta, w szczególności przez korzystanie ze sklepu internetowego niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem sklepu.

5. Sprzedający z tytułu niewykonania umowy zawartej z Klientem ponosi odpowiedzialność w przypadku gdzie Klient jest Przedsiębiorcą i poniósł realne straty w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody przez Sprzedającego.

6. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

7. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawach spowodowanymi przez firmy kurierskie.

8. Sprzedający nie odpowiada za niezgodne z instrukcjami stosowanie środków chemicznych sprzedawanych w jego sklepie www.sklepzopryskami.com.pl, stosowanie ich niezgodnie z przeznaczeniem oraz brak stosowania środków bhp przez kupującego których brak może zagrozić zdrowiu lub życiu kupującego albo osobom trzecim. 

 

§ 8

Dane osobowe i pliki "Cookies"

 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klienta a w ramach złożenia zamówienia przez Klienta i świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedający.

2. Sprzedający - sklep internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Kliencie tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówienia Klienta. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o ofercie  Sprzedającego oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klienta.

3. Mając na celu ochronę danych osobowych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją strona sklepu internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem UE w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

Sprzedający zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

4. Sprzedający przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.

5. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom czy też instytucją z wyjątkiem zgody Klienta zgodnie z obowiązującym prawem lub na wniosek sądu, prokuratury, policji i innych uprawnionych do tego organów.

6. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta z serwisu strony sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer na nośniku magnetycznym (dysku twardym) komputera końcowego - Klienta.

7. Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Klienta i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji sklepu internetowego Sprzedającego.

8. Pliki cookies pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Klienta i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

9. Pliki cookies pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Klienta podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz całej struktury serwisu.

10. Pliki cookies zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Klientom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

11. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jak ich wyłączenia można uzyskać na stronach internetowych danego producenta/twórcy przeglądarki internetowej.

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Działając na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), wchodzącego w życie z dniem 25.05.2018 r. (dalej zwany: „Rozporządzeniem” lub „RODO”), informujemy że:

 


Zakładając konto lub dokonując zakupu jako gość w naszym sklepie zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej sklepu w celu możliwości zrealizowania przez sklep sprzedaży oraz wysyłki.

Cele przetwarzania danych:

1. marketing i oferty handlowe
2. świadczenie usług drogą elektroniczną
3.sprzedaż internetowa, wystawianie faktur oraz realizacja przesyłek kurierskich
4. monitorowania przesyłek i informowania użytkownika o zmianie ich stanu
5. obsługi konta użytkownika
6. obsługi dokumentów finansowych
7. obsługi zgłaszanych przez użytkownika zapytań i zgłoszeń
8. prowadzenia procesu reklamacyjnego.  
Podstawy prawne przetwarzania danych:

1. świadczenie usług drogą elektroniczną - sprzedaż na odległość - niezbędność danych do świadczenia usługi
2. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie sklepów firmy AWEX Ltd takie jak firmy kurierskie oraz biuro księgowe jak też podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby lub firmy której dane dotyczą:

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy pod adresem www.sklepzopryskami.com.pl

i jest wiążący dla kupującego i sprzedającego zawierających umowę na odległość

Właścicielem internetowego Sklepu Oprysk - Spray Shop jest firma

ATEXIM LIMITED Company 660878

Ground Floor, 71 Lower Baggot Street

 

D02 P593, DUBLIN, Ireland

 Informacja handlowa na Polskę biuro@sklepzopryskami.com.pl

telefon: (+48)  886 239 979

2. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku powstania zmian w Regulaminie, Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu przez Sprzedającego na stronie głównej sklepu internetowego. Klienci posiadający "Konto Klienta" zostaną również powiadomieni przez Sprzedającego za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty Klienta, podanego przez niego wcześniej w formularzu rejestracyjnym.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży i innych, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo Irlandzkie właściwe dla rejestracji firmy sprzedającego.